Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firmy EROCOMM s.r.o. platné od 1. 9. 2008

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi firmou EROCOMM s.r.o. a jejími zákazníky ve smyslu obchodního zákoníku 513/91. Veškeré dodávky zboží, které byly uskutečněny v době platnosti těchto podmínek, jim podléhají. Veškeré dodané zboží zůstává naším majetkem až do splnění všech pohledávek z obchodního vztahu. Odběratel přijímá platnost obchodních podmínek. Nákupní podmínky odběratele jsou pro nás nezávazné. Ústní domluvy, řešící zásadní otázky (splatnost, slevy, dodací termíny a pod.) jsou neplatné, pokud nemají písemnou formu oběma stranami potvrzenou.

Objednávání zboží

Objednávky jsou přijímány v písemné formě - faxem, poštou, e-mailem. Objednávka musí obsahovat následující údaje:

  • název a přesnou adresu firmy včetně IČO, DIČ
  • jméno objednavatele
  • číslo objednávky
  • objednací číslo dle ceníku a název zboží
  • požadované množství v MJ nebo bal.
  • termín dodání (dle dohody)

Odběratel informuje dodavatele o případných změnách u odběratele (registrace, adresa, telefon, e-mail, apod.).
Objednávky v celkové hodnotě do Kč 2.000,- mohou být zatíženy poplatkem Kč 150,- za malé množství.

Ceny a platební podmínky

Veškeré ceny uvedené v našich cenících jsou uvedeny bez DPH.
Případné výraznější změny vyplývající z výše kurzu měn, cen surovin na světových trzích apod. budou respektovány odběratelem i dodavatelem.
U prvních tří objednávek je vyžadována platba předem nebo v hotovosti při převzetí zboží. Při dlouhodobější spolupráci a za podmínky dodržování platební kázně je sjednaná splatnost kupní ceny uvedena na daňovém dokladu prodávajícího. Splatností se rozumí časový interval, ve kterém částka bude připsána na účet dodavatele.
Jestliže byly zjištěny okolnosti, které snižují úvěrovou schopnost odběratele, je prodávající oprávněn učinit pohledávky ihned splatnými, požadovat platbu nebo zálohu předem, odstoupit od smlouvy nebo z důvodů neplnění požadovat náhradu škody.
Uváděné ceny zahrnují vlastní cenu zboží, poplatky za clo a dopravu do Prahy.

Rabaty, bonusy a skonta

Pokud se dodavatel s odběratelem dohodli na zvýhodněných podmínkách prodeje, jsou tyto uvedeny v „Kupní smlouvě …“

Storno

V případě storna potvrzené kupní smlouvy zakázky, může být účtována smluvní pokuta ve výši 25% z kupní ceny.

Majetkové sankce

Odběratel je povinen zaplatit kupní cenu v době splatnosti uvedené na faktuře. Při úhradě po uplynutí doby splatnosti uvedené na faktuře může být účtováno penále 0,05% z dlužné částky za každý den prodlevy.

Dodací podmínky

Zboží je ze skladu přepravováno na odpovědnost kupujícího. Kupující přebírá zboží na základě podpisu (s čitelným jménem a příjmením, razítko a rodné číslo nebo číslo občanského průkazu, popř. SPZ) na dodacím listu.Tímto stvrzuje převzetí dodávky dle množství a zároveň potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození. Toto platí též při odeslání zboží přepravní službou, kdy kupující potvrdí příjem zboží na přepravní list.
Dodací doba zboží je dle dohody a nejlepšího vědomí prodávajícího. Náhrada škody způsobená překročením dodací lhůty je vyloučena.
Vrácení zboží: katalogové zboží může být vráceno pouze nepoškozené v originálním obalu a to do doby jednoho roku od expedice v našem skladu nebo sídle. Náklady za zpětné přijetí zboží mohou být účtovány ve výši 30% z ceny zboží. Zboží vyrobené na zakázku vrátit nelze.

Záruka a reklamační podmínky

Řeší samostatný reklamační řád firmy EROCOMM s.r.o.
Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem, kdy zaplatil kupní cenu. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem dodání zboží.

Vyšší moc

Od žádné strany nebude považováno za to, že nesplnila své závazky, pokud takovéto nesplnění je způsobeno vyšší mocí, za předpokladu, že tato strana vyvinula veškeré úsilí k odstranění vlivu této vyšší moci. Za vyšší moc jsou považovány zejména stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, embargo, zákaz transferu deviz, nezaviněná regulace odběru elektrické energie, teroristický útok apod.

Ochrana osobních údajů

Odběratel výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních dat, pro potřeby Dodavatele.

Soudní příslušnost

Smluvní strany se budou snažit urovnat všechny rozpory, které vyplynou z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní především oboustrannou dohodou. Smluvní vztahy podléhají právu ČR. Pro veškeré spory mezi smluvními stranami je příslušen Krajský obchodní soud v Praze